Tako je govorila Vesna Parun"Ako prestanem pjevati nježnost,
nitko neće više znati, braćo
tajnu kako je zasađeno drvo,
bajku kako je niknuo cvijet
usred poljana opustjelih.
Nitko neće znati više zašto je tu
i tko je izbavio njegove oči,
da budu oganj svijeta."


"If I stop to sing gentleness,
no one will ever know, my brothers
the secret about how the tree was planted,
the fairy tale about how the flower grew
amid deserted meadows.
No one will ever know why he is here
and who rescued his eyes,
to be the flame of the world."
Bez ljubavi tijelo je tamnica
u kojoj duša ispašta svoje prisustvo.

Without love the body is a prison
where the soul suffers its own presence.

* * *

Ja ne tražim smisao života nego ga življenjem neprestano stvaram. Iz prkosa. Samo za sebe, jer je laž da to itko može činiti za druge.  Možeš raditi za nekog, ispaštati za nekog, ali ne možeš za njega tražiti smisao života. Ni umjesto njega. A u tome je najveća pogreška i krivnja svih propovjednika smisla, plaćenika institucionalnog traganja za takozvanim apsolutnim smislom. Mnogo je lakše biti svim formama zaštićen govornik, obmanjivač, negoli svakodnevno u borbi protiv svih obmana, upregnut tragač. Uostalom, koliko smisla ima ovaj svijet, koliko ima smisla u međusobnom žderanju, u krvavim bitkama za nacije, države, načela… Ako je samo jedno grlo priklano na tom svijetu, onda svijet za mene nema smisla. I gotovo.

Vesna Parun (Feral Tribune, 22. siječnja 1996.)

* * *

"I do not search for the meaning of life but I continuously creating it by living. Just out of defiance. Only for me, because it’s a lie that someone else can do it for others. You can labour for someone, suffer for someone, but you can’t search for someone’s meaning of life. Nor you can do it instead of someone. And there is the biggest mistake of all preachers of meaning, mercenaries of the institutional search for the, so call, absolute meaning. It’s much easier to be the speaker protected by all forms, deceiver, rather than to be daily in the battle against all deceptions, harnessed searcher. Withal, how much sense has this world, how much sense in this gluttony between our self, in the bloody battles for nations, states, principles... If only one throat has been slaughtered in this world, than this world has no meaning for me. And that’s it!"

Vesna Parun (Feral Tribune, 22th January, 1996)


Kleveta

Kleveta je način ubijanja. Nož je strašna stvar, ali je pravednija od klevete. Jer ubiti se može iz bijesa, samoobrane, ali kleveta je neshvatljiva. I mahom je   koriste najveći  "rodoljubi" u ime države. A oni zapravo uništavaju intelektualno najhrabrije ljude, slobodne duše koje dokazuju da nam domovina može biti i bolja.
Vesna Parun (Feral Tribune, 22. siječnja 1996.)


Defamation

Defamation is the way of killing. Knife is a horrible thing, but it’s more righteous than defamation. Because killing could be done out of anger, self defence, but the defamation is inapprehensible. And as an instant, the biggest "patriots" use it in the name of the nation. And they are actually destroying intellectually the bravest people, free souls who demonstrate the facts how our homeland can be even better.

Vesna Parun (Feral Tribune, 22nd January, 1996)


Pjesma i bajka

Pišući pjesmu, dodirujemo dno bajke. Slušajući bajku, šećemo po krovu poezije.


Poem and fairy tale

When writing the poem, we are touching the bottom of the fairy tale. When listening to the fairy tale, we are walking on the roof of poetry.


* * *

Moja je domovina svuda gdje nađem mrvicu dobra u čovjeku!

Vesna Parun (Slobodna Dalmacija, 17. 10. 2001.)


My homeland is everywhere where I find even a small crumble of goodness in the human!

Vesna Parun (Slobodna Dalmacija, 17th October, 2001)


Škola

U školi se moglo naučiti mnogo, i u osnovnoj i, kasnije, u srednjoj, i o gramatici i o prirodopisu; manje o povijesti i o zvijezdama na nebu, a o čovjeku i životu - gotovo ništa!


School

At school it was possible to learn so much, even at the primary, and even later, in the high school, about grammar, about biology (natural history); little bit less about history and the stars in the sky, but about the humans and life – almost nothing!