Lijepe žene
Lijepe žene mog naroda
brzo bi one ocvale
kao cvat marelice
kao svibanjski jorgovan.
O nepravdo!
One pripadahu nebiranim muževima,
njihove kose danju spletene u pletenice
noću rasute po grudima i bedrima.

Njihovo držanje prepelice
ubrzo bi sputavala pregača
njihova mladost prolazila
kao miris lipe što ga vjetar odnosi.

Ubrzo bi sjedale pred vrata
nagnute glave i zgrčenih koljena,
uz nečujan uzdah.

Lijepe žene, nesretne žene
one brzo bi ocvale
kao cvat marelice
kao svibanjski jorgovan.

Blaže Koneski

 (Preveo Darko Kotevski)

 
Убавите жени

Убавите жени во мојот народ
тие брзо прецутувале
како цут од кајсија
како мајски јоргован.
О неправда!
Тие им припаѓале на неизбрани мажи,
нивните коси дење сплетени во прцлиња
ноќе распуштени по градите и колковите.
Нивниот постап на препелица
набрзо го сопинала унечка,
нивната младост поминувала
како мирис на липа што го одвева ветрот.
Набрзо тие седнувале на порта
со наведната глава и издадени коленици,
со нечујна издишка.
Убавите жени, несреќните жени
тие брзо прецутувале
како цут од кајсија
како мајски јоргован.

Блаже Конески